Uitdagend vwo-onderwijs

Uitdagend vwo

Het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met uitdagend vwo op Het Schoter. Schoolleiding en docenten zijn heel enthousiast dat we hiermee echt 21ste eeuws onderwijs bieden. Precies op die gebieden die bijvoorbeeld de Commissie Schnabel in het adviesrapport OnsOnderwijs2032 als toekomstgericht onderwijs noemt: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting.

We bieden daarom met ons vwo meer gepersonaliseerd onderwijs, waarin uw kind zichzelf leert ontwikkelen in een maatschappij die steeds meer gericht is op digitalisering, online geletterdheid en computational thinking. We kunnen onze leerlingen met een gerust hart de maatschappij in laten gaan, als zij in staat zijn om hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in te zetten om zich staande te houden binnen die steeds wisselende context, verwachtingen en eisen.

Wij hebben onderzoek gedaan onder onze oud-leerlingen, die aan de universiteit studeren. Op de vraag wat zij ons adviseren voor de komende jaren antwoordden zij onder andere: focus op zelfstandig werken (plannen, zelf actief op zoek naar antwoorden), het vormen van een eigen mening, onderzoek doen, aantekeningen maken en wetenschappelijk schrijven. Deze feedback hebben wij meegenomen in de ontwikkeling van het lesprogramma van het zogenoemde vak XL-leren.

Het programma in de vwo-brugklassen

De leerlingen werken aan een grote complexe opdracht. Zo’n opdracht is voor een groot deel leerlinggestuurd (qua niveau, verdieping, interesse). Tegelijk leren ze minimaal de kennis en vaardigheden die ze volgens de kerndoelen aan het eind van de brugklas moeten kennen. Al vanaf het eerste jaar leggen we hierbij veel nadruk op het aanleren van (academische) vaardigheden. Een complexe opdracht laat leerlingen vanuit verschillende invalshoeken kennismaken met een overkoepelend thema. Een voorbeeld daarvan is de eerste complexe opdracht Levensecht, wat ze bekijken vanuit de cultuur-historische, maatschappelijke, culturele en biologische benadering.

Kerndoelen in de complexe opdrachten

Voor deze brugklassen hebben wij gekozen voor een combinatie van vakoverstijgend projectonderwijs (de complexe opdrachten) en aparte lestijd voor de kernvakken. De docenten die het programma ontwikkelden, hebben de kerndoelen er impliciet in verwerkt. Zo weten we zeker dat iedere leerling de leerstof krijgt, die hij aan het eind van de brugklas (en van de onderbouw) zich eigen moet hebben gemaakt.

De kerndoelen voor de brugklas zijn streefdoelen, vastgesteld door het Nederlands ministerie van Onderwijs. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat leerlingen opdoen. Scholen mogen zelf bepalen met welk onderwijsaanbod zij willen toewerken naar de kerndoelen. Meer hierover vindt u op de website van de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Verschillen tussen leerlingen

De manier waarop leerlingen zich de leerstof eigen maken, kan verschillen, door maatwerk en vrije keuze. De complexe opdrachten spelen bewust in op verschillen tussen leerlingen in interesse, in voorkennis en niveau. Het basisniveau is dus gewaarborgd met de kerndoelen als uitgangspunt. Tegelijk kan ieder kind zich binnen de complexe opdrachten volop ontwikkelen.

Havo-opstroom

Havo-opstroom-leerlingen krijgen op dezelfde manier les als de vwo’ers. Alleen op deze manier krijg je als school echt zicht op de (mogelijke) vwo-kwaliteiten van een leerling. Omdat de nadruk veel meer op gepersonaliseerd leren ligt en de leerling planmatig gecoacht wordt, kunnen docenten beter inspelen op niveauverschillen van leerlingen. Binnen de complexe opdrachten is er dus zowel ruimte voor de excellente vwo-leerling alsook voor de havo/vwo-leerling die nog moet uitzoeken welk niveau het beste bij de leerling past.

Academische vaardigheden

Al vanaf het eerste jaar leggen we veel nadruk op het aanleren van (academische) vaardigheden, zoals:

 • onderzoeken;
 • informatie ordenen, analyseren en interpreteren;
 • verbanden leggen;
 • schrijven van artikelen, verslagen en communicatieuitingen (brief, e-mail etc.);
 • presenteren.
Onze school deed onderzoek onder studenten van de universiteit; zij deden de volgende aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs
Aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs; train leerlingen in:

“Vaker proberen zelf achter het antwoord te komen”

“Meer plannen, werken, deadlines halen, doorzetten, onderzoeken, eigen initiatief nemen om projecten te realiseren, organiseren”

“Je beter leren voorbereiden op de hoeveelheid leerstof die je gaat krijgen in je vervolgopleiding”

De uitgangspunten van ons vwo-onderwijs zijn:

 • werken met complexe opdrachten voor betekenisvol leren (realistisch);
 • vakoverstijgend werken;
 • leerlingen leren hun eigen leerproces te organiseren en te evalueren;
 • leerlingen volgen een doorlopende leerlijn academische vaardigheden;
 • leerlingen werken actief aan het verbeteren van hun vaardigheden en leren hun persoonlijke kwaliteiten optimaal in te zetten;
 • werken volgens onze eigen onderwijskunde visie.

Het programma in vwo 3

Tijdens het derde leerjaar op het vwo zullen de leerlingen nog steeds vakoverstijgende PO’s maken. Dit jaar is een overgangsjaar tussen onder- en bovenbouw. De aangeleerde vaardigheden in de eerste en tweede klas komen weer terug in de vakoverstijgende PO’s. Vooraf...

Lees meer

Het programma in vwo 2

In de tweede klas van het vwo borduren we voort op de opgedane vaardigheden in de brugklas. In de tweede klas krijgen de leerlingen ook weer complexe opdrachten, alleen dan zijn het opdrachten van tien weken. Er zijn drie complexe opdrachten waar drie vakken aan...

Lees meer

Ervaringen leerlingen over vwo-onderwijs

Hieronder een aantal reacties van leerlingen uit vwo 2 over vorig jaar 'Op het vwo zijn er leuke projecten en verschillende stof. Wat ik vooral leuk vond was het project bedrijfsadvies. Er kwamen bedrijven op school langs en gaven een pitch (Een kleine spreekbeurt)...

Lees meer

Vwo’ers leren bij een écht bedrijf!

Vwo’ers leren bij een écht bedrijf! Maar liefst twaalf bedrijven hebben een vraagstuk voorgelegd aan de brugklassers van het vwo. De komende periode gaan ze dit uitwerken tot een verbeterplan en presentatie aan de bedrijven. Dat is nog eens wat je noemt een échte...

Lees meer

differentiëren in de wiskundeles

Op Het Schoter ontwikkelt een team van docenten gepersonaliseerd onderwijs voor de vwo-onderbouw. Leerlingen krijgen niet allemaal hetzelfde les, maar de docenten kijken wat een leerling nodig heeft in zijn ontwikkeling. Een mooi praktijkvoorbeeld uit onze school is...

Lees meer

Video-verslag tentoonstelling Levensecht

Video-verslag tentoonstelling Levensecht Wat hebben de vwo-brugklassers veel geleerd in deze paar maanden op school! Op 14 oktober organiseerden zij de tentoonstelling Levensecht. Veel ouders en docenten kwamen kijken naar de resultaten.

Lees meer
Formatief evalueren

Formatief evalueren

Wanneer leren kinderen het meest? Als zij goede feedback krijgen op hun eigen leerproces. Dat betekent maatwerk! Onze docenten bieden daarom vanaf schooljaar 2016-2017 gepersonaliseerd onderwijs aan de leerlingen in de vwo-brugklassen.

Lees meer
Hoe houden we de leervorderingen bij?

Hoe houden we de leervorderingen bij?

De waarde van cijfers is relatief. Waar leerlingen normaal gesproken wel cijfers krijgen voor toetsen, kan daar niet altijd een passend vervolg aan gegeven worden. Zo kan een leerling met een hoog cijfer weinig geleerd hebben (hij kon het al) en een leerling die een diepe onvoldoende haalt voor een onderdeel, kan zich daarbij neerleggen (‘ik ben hier gewoon niet goed in’).

Lees meer
Kansen voor ieder kind in het vwo

Kansen voor ieder kind in het vwo

In de vwo-brugklassen zitten leerlingen met een vwo-advies en leerlingen met een havo/vwo-advies. Deze laatste noemen we ook wel havo-opstroomleerlingen. Beide groepen leerlingen volgen dus hetzelfde onderwijs. Alleen op deze manier krijg je als school echt zicht op de (mogelijke) vwo-kwaliteiten van een leerling.

Lees meer

Wie is de mentor?

De mentor-coach van de vwo-brugklasleerlingen begeleidt de klas veel intensiever dan een mentor normaal gesproken kan. De nadruk ligt dan ook op het coachen van de leerlingen, begeleiding bieden bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, maar ook bij zijn of haar eigen leerproces.

Lees meer

Video’s van de eindpresentatie van de complexe opdracht Bedrijfsadvies met de wethouder van onderwijs en onze eigen leerlingen die een presentatie hielden over verbeterplannen aan bedrijven uit de regio.

Foto’s XL presentaties ‘Levensecht’