Onderwijskundige visie

Missie van Het Schoter

Het Schoter is een openbare school waar ieder kind ongeacht godsdienst, levensbeschouwing en/of sociaal-culturele achtergrond welkom is. In de visie van Het Schoter staat de lerende leerling centraal en wij zien het als onze missie om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten leren en om ze voor te bereiden op een actieve rol in een steeds internationaler wordende samenleving. Het Schoter biedt brede vorming op cognitief, sociaal, cultureel en sportief gebied. Het Schoter is een lerende organisatie die zich niet alleen richt op kennisoverdracht, maar ook nadrukkelijk aandacht heeft voor het aanleren van vaardigheden en een brede oriëntatie op de wereld om ons heen.

Het Schoter biedt kansen en prikkelt leerlingen die kansen aan te grijpen en hun capaciteiten optimaal te benutten. Hierbij heeft de school een stimulerende en begeleidende taak. Daarom dagen wij de leerlingen uit actief deel te nemen aan het onderwijsleerproces, zichzelf te ontwikkelen en hiervoor de verantwoordelijkheid te leren dragen. Dat is de bagage die onze leerlingen nodig zullen hebben voor een actieve bijdrage in een voortdurend veranderende maatschappij en wereld. Het Schoter streeft maatwerk na: iedereen is anders en uniek en verdient een individuele benadering die nodig is om optimaal tot ontwikkeling te komen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Onze leerlingbegeleiding is hierop ingericht en onze visie op onderwijs past hierbij.

Het Schoter biedt uitdagend onderwijs voor al haar leerlingen. Wij bieden Cambridge Engels aan in alle afdelingen en we kennen een doorlopende leerlijn vanaf de brugklas tot en met de examenklas voor lichamelijke opvoeding, beeldend tekenen en drama. Daarnaast kunnen al onze leerlingen naast regulier onderwijs kiezen voor tweetalig onderwijs. Onze vwo-leerlingen dagen we extra uit met vakoverstijgende realistische opdrachten. Het aanleren van academische vaardigheden en een gepersonaliseerde benadering zijn naast het aanbieden van de realistische opdrachten de andere twee kenmerken van ons uitdagend vwo-onderwijs.

Dit alles vindt plaats in een school die sterk hecht aan een veilig klimaat voor leerlingen en personeel, aan een duidelijke structuur en een goede sfeer. Een school waar aandacht is voor het leerproces, de persoonlijke begeleiding van leerlingen en een school die samen met de ouders zorg draagt voor een omgeving waarin onze leerlingen optimaal kunnen leren, leven en zich ontwikkelen.

Visie van Het Schoter

Op Het Schoter zien we het als onze taak om alle leerlingen voor te bereiden op de rest van hun leven. Dat betekent dat we leerlingen zoveel mogelijk kansen geven om zich als persoon te ontwikkelen, dat we hen optimaal uitdagen tot een leven lang leren en dat we hen willen voorbereiden op het functioneren in een complexe en multiculturele internationale omgeving. Die opdracht komt terug in de wijze waarop we onze visie op onderwijs hebben geformuleerd.

Met onze visie op leren, die erop gericht is om leerlingen uit te dagen steeds het beste uit zichzelf te halen, sluiten we nadrukkelijk aan bij wat we uit de cognitieve psychologie weten over hoe mensen leren en bij wat aantoonbaar werkt in het onderwijs. We werken nadrukkelijk evidence informed. Daar vloeit uit voort dat we leerlingen een gedegen kennisbasis meegeven, dat we aandacht besteden aan reflectie op alle niveaus en dat we leerlingen in toenemende mate ruimte geven om bewust eigen keuzes te maken. Onze visie berust op drie onderwijskundige pijlers en is tot stand gekomen door input van het hele team. De drie pijlers zijn:

Oog voor Kennis Verwerven, voor Reflectie en voor Autonomie

Wij geloven dat wij met onze aanpak op een positieve wijze bijdragen aan het leren en ontwikkelen van leerlingen en collega’s. De drie pijlers komen in onze lessen tot uiting.

Kennis verwerven …

‘Om succesvol kennis op te bouwen en tot leren te komen zorgen we ervoor dat het werkgeheugen niet overbelast en tegelijkertijd wel optimaal gebruikt wordt. In ons onderwijs houden we er rekening mee dat een expert anders denkt dan een beginner en dat beiden eerst voorkennis nodig hebben om nieuwe kennis te kunnen koppelen. Je wordt daarom veelvuldig in de gelegenheid gesteld om, samen en alleen, te oefenen in verschillende contexten.’

Reflectie…

‘Reflectie is volgens ons onmisbaar voor de ontwikkeling van het vermogen tot zelfsturing. Door in verschillende fases van het leerproces te reflecteren op hoe en wat er geleerd wordt, krijg je grip op het denken, op waar je staat, op waar je naartoe wilt werken. Naast zelfreflectie is feedback een krachtige interventie die denken bevordert. We bouwen in ons onderwijs dan ook expliciet en veelvuldig momenten in voor feedback en reflectie.

Autonomie…

‘Bij deze pijler gaat het erom dat we voldoende keuzemogelijkheden bieden en dat we je erop voorbereiden om in toenemende mate zelf keuzes te maken en je eigenaarschap geven over je eigen leerproces. Dat doen we vanuit de wetenschap dat eigenaarschap, de zelfstandigheid, de intrinsieke motivatie en het zelfvertrouwen bevordert.’

Onze visie op (wereld)burgerschap

Het Schoter biedt alle leerlingen, in een vertrouwde en veilige omgeving, de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en uit te dagen. Wij geven ze handvatten om zichzelf te positioneren in een steeds complexere, internationale wereld, waarin thema’s als globalisering en wereldburgerschap centraal staan. We bevorderen actief (wereld)burgerschap en sociale cohesie. We leren leerlingen om open te staan voor anderen en voor andere perspectieven en om zich in die anderen te verplaatsen. Daarbij schenken we nadrukkelijk aandacht aan (zelf)reflectie en vinden we het belangrijk dat leerlingen participeren in de samenleving. Wij bieden leerlingen een brede blik op de wereld en stimuleren hen tot nadenken over die wereld aan de hand van bijvoorbeeld de volgende vragen: hoe maken we goede keuzes, hoe kunnen we nadenken over wat er in de wereld gebeurt en hoe zorgen we voor onszelf, de ander en de wereld? Deze centrale vragen hebben betrekking op drie pijlers van onze pedagogische visie:

Oog voor Jezelf, voor de Ander, en voor de Wereld

Wij geloven dat wij met onze aanpak op een positieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen als wereldburgers. Onze visie zal de komende schooljaren in samenspraak met leerlingen en docenten nader uitgewerkt worden in praktische handreikingen. Daarbij opereren wij steeds conform de eisen die de nieuwe wet Burgerschap stelt.

Oog voor jezelf …

‘Op Het Schoter leer je nadenken over welke waarden voor jou belangrijk zijn. Binnen ons onderwijs vinden we het belangrijk dat je persoonlijke keuzes kunt maken en werken we aan kritische denkvaardigheden. Je leert bijvoorbeeld niet alleen jouw eigen mening te vormen en te geven, maar deze te onderbouwen met standpunten en betrouwbare bronnen. Je leert ook nadrukkelijk welke invloed je eigen perspectief heeft op de wijze waarop je naar de werkelijkheid kijkt.’

Oog voor de ander …

‘Op Het Schoter is er ruimte voor verschil. Je luistert naar andermans mening en verplaatst je in de ander. We gaan respectvol en gelijkwaardig met elkaar om. Een discussie voer je op de inhoud, maar niet op de persoon. Naast kennis over bijvoorbeeld politieke, culturele, religieuze, sociale en economische systemen en verschillen, besteden we aandacht aan vaardigheden om hier mee om te gaan en hierop te reflecteren.’

Oog voor de wereld …

‘Op Het Schoter leren we over de wereld om ons heen en onze eigen rol daarin. Dat doen we door de wereld vanuit verschillende perspectieven te belichten en ons te verdiepen in andere culturen. Wij werken aan bewustwording van mondiale vraagstukken vanuit economisch, cultureel, politiek, sociaal en ethisch perspectief en bezinnen ons op mogelijke oplossingen van deze vraagstukken. We bieden in ons onderwijs ruimte om ook buiten de school te leren.’