Medezeggenschapsraad

De MR van Het Schoter

De oudergeleding van de MR: Sacha van Looveren, Myrthe Hooijman, Mieke en Charlotte Swaalf

De leerlinggeleding van de MR: Chiara Koopen, Daniël Koopen, Isa Evertse,  Anne-Roos van der Laan

De personeelsgeleding van de MR: Mieke Brakenhoff, Paulien Dijkstra, Max Hemprig, Erik van Gelderen,
Teun de Groot, Lotte Smits, Jolien van der Ven , Nigel Hoffman

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van en voor leerlingen, ouders en personeel. De MR levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Prioriteit daarbij is het realiseren van zo goed mogelijk onderwijs. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school een medezeggenschapsraad te hebben. De MR is een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel en heeft inspraak over de gang van zaken op school. Bij bepaalde zaken heeft de MR instemmings- en adviesbevoegdheid.

De schoolleiding zit niet in de MR. De MR overlegt met de schoolleiding over het vast te stellen beleid en over diverse onderwerpen die de school raken. De onderwerpen die aan de MR moeten worden voorgelegd en de bijbehorende bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De schoolleiding voorziet de raad van alle informatie die zij voor het uitoefenen van haar taak nodig heeft.

De MR op Het Schoter bestaat uit 16 leden:
• 8 personeelsleden (7 docenten en 1 collega van het onderwijsondersteunend personeel);
• 4 leerlingen;
• 4 ouders

Het Schoter maakt onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. Voor beleidszaken die meer scholen betreffen, is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het College van Bestuur van Dunamare. Zie deze link

Voor vragen en reacties kunt u contact met ons opnemen via mr@schoter.nl

Leerlingen kunnen met vragen, problemen, suggesties etc. terecht bij de leerlinggeleding van de MR via: lg@schoter.nl