Financiën

Kosten en ondersteuning

Op deze pagina leest u alles over de hoogte en de uitleg van de schoolkosten. Alle schoolkosten zijn in beginsel vrijwillig.

Overzicht kosten voor ouders

  Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6
Schoolkosten (1) 180 180 180 180 180 180
Werkweek  (2) * 125 - * * * -
Variabele kosten - - - - - -
Laptop  (3) ** - - - - - -
Ouderraad (4) 15 15 15 15 15 15
Sportklas  *** 100 125 125 - - -
Theaterklas *** 110 110 110 - - -
Kunstklas *** 80 80 80 80 80 80
Tweetalig onderwijs  *** 410 410 **** **** ***** *****

 

* = hiervoor volgt een aparte nota. Alle voorexamenklassen gaan op werkweek. Er kan een keuze worden gemaakt uit een aantal mogelijkheden (mogelijkheden volgen nog, kosten maximaal €450) of deelname aan het Kennemerland Experience (kosten € 75). Werkweken (kosten maximaal €450) kunnen alleen doorgang vinden als (ruim) vooraf al minstens 70% van de facturen van alle deelnemers is voldaan.
**   =  hoogte bedrag huur / koop device zie flyer.
***  =  de sportklas, tweetalig onderwijs, de theaterklas of de kunstklas is een specifieke keuze; u ontvang hiervoor een aparte nota.
**** =  Tweetalig onderwijs klas 2: van deze bijdrage wordt er €300 gespaard voor een excursie in klas 3
Tweetalig onderwijs 3 mavo, 3havo en 3 vwo  € 410.
Tweetalig onderwijs 4 mavo € 60
Tweetalig onderwijs 4 havo en 4 vwo € 460.
*****=   Tweetalig onderwijs 5 havo € 260.
Indien deelname aan een examentraject IB programma Engels €260.

De schoolkosten en de bijdrage voor de ouderraad zijn in beginsel vrijwillig. Wij versturen echter wel een nota voor alle schoolkosten. Onderstaand een beschrijving van de verschillende onderdelen van de schoolkosten. Per 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet van kracht aangaande de vrijwillige ouderbijdrage. Als gevolg van deze wet mogen leerlingen, waarvan de ouders de vrijwillige geldelijke bijdrage niet hebben betaald, niet worden buitengesloten van activiteiten die door school georganiseerd worden. Het gaat hierbij met name om activiteiten die buiten het vaste onderwijsprogramma georganiseerd worden zoals schoolreizen, excursies, brugklaskampen, examentraining, examengala, tweetalig onderwijs.

De kosten voor het schooljaar 2023 – 2024 bedragen 180 euro voor iedere leerling. De activiteiten in een leerjaar en/of de keuze voor sport-, kunst-, theaterklas en/of tweetalig onderwijs verhogen 1de jaarlijkse kosten. Er zijn mogelijkheden voor financiële ondersteuning wanneer u (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent om de schoolkosten en/of de kosten voor tweetalig onderwijs te betalen. Op Het Schoter zijn de schoolboeken in bruikleen; de schoolboeken zijn gratis maar blijven eigendom van de school. De schoolkosten en de bijdrage voor de ouderraad zijn een vrijwillige bijdrage.

Vaste kosten voor elke leerling (1)

De kosten voor het schooljaar 2023 – 2024 bedragen 180 euro voor iedere leerling. Hiervan bekostigen wij gemeenschappelijke faciliteiten op school die buiten de vergoeding van de overheid vallen: 

 • kopieer- en drukwerk buiten het standaard onderwijsmateriaal;
 • verbruiksmateriaal voor leerlingen;
 • het Schoterfonds;
 • CJP-pas;
 • ICT-voorzieningen (zoals het gebruik van het draadloos netwerk);
 • kosten voor sportoriëntatie in de examenklassen en de diploma-uitreiking;
 • tekenmaterialen;
 • diploma-uitreiking, et cetera;
 • de premie van een collectieve verzekering voor schoolactiviteiten (via Dunamare; ook tijdens stages, excursies en werkweken);
 • excursies; in bijna elk leerjaar organiseren wij één of meer excursies voor alle leerlingen. Excursies maken deel uit van het onderwijsprogramma, dragen bij aan de algemene ontwikkeling van de leerlingen en de sfeer in de klas. Deelname aan excursies is verplicht.  

De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte van de schoolkosten. Aan het einde van het schooljaar legt de schoolleiding verantwoording af aan de (O)MR.

Kosten werkweken (2)

In het overzicht staan de kosten vermeld van de verschillende werkweken. Als uw zoon/dochter in een van deze klassen zit ontvangt u hiervoor een aparte nota.

Variabele kosten voor klassenavonden, voorstellingen en schoolfeesten
Ieder jaar organiseren wij bijzondere activiteiten zoals klassenavonden, schoolfeesten, theatervoorstellingen, talentenshow en het mentoren-uitje. Hiervoor kunnen wij een aparte (toegangs-)bijdrage vragen.

Aanschaf laptop brugklas (3)

Bij het lesgeven gebruiken we moderne media om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een toekomst in een steeds internationaler wordende samenleving, waarbij het gebruik van hulpmiddelen niet meer is weg te denken. Concreet betekent dit dat leerlingen dienen te beschikken over een laptop en/of tablet. De laptop wordt gebruikt voor: 

 • het maken van aantekeningen;
 • het bijhouden van de agenda en e-mail;
 • het raadplegen van Magister;
 • het raadplegen van digitaal studiemateriaal.

Vanaf het schooljaar 2014 – 2015 moeten alle brugklasleerlingen beschikken over een kwalitatief goede en degelijke laptop. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

 • u kunt een laptop huren/kopen via the Rent Company. Als u wilt huren betaalt u maandelijks een bedrag totdat de laptop is afbetaald. Vanaf dat moment is de laptop uw eigendom;  
 • gebruik van een eigen laptop: dit is alleen mogelijk wanneer uw laptop beschikt over dezelfde kwaliteiten en programma’s die wij op school gebruiken. De voorwaarden waaraan uw laptop moet voldoen, ontvangt u bij inschrijving. 

Bijdrage ouderraad 15 euro per leerling (4)

De ouderraad beheert de inkomsten uit de vrijwillige bijdrage ouderraad en financiert daarmee zaken die niet absoluut nodig zijn, maar wel belangrijk voor de sfeer en het plezier van uw kind(eren) op school. Zoals extra lesmateriaal, leerling-activiteiten en activiteiten ter verbetering van het onderwijs en het schoolklimaat. Meer weten over de ouderraad?

Besteding ouderbijdrage sportklas en tweetalig onderwijs

De sportklassen en het tweetalig onderwijs kunnen niet uit de vaste kosten betaald worden. Als u uw zoon/dochter hiervoor heeft aangemeld ontvangt u hiervoor og een aparte nota naast de nota voor de reguliere schoolkosten.

De extra bijdrage voor de sportklassen is bestemd voor:

 • ​aanschaf trainingspak en t-shirt in het eerste leerjaar;
 • diverse sportclinics en activiteiten buiten school;
 • 80 minuten extra sportles per week in de 1e, 2e en 3e klas.

​De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs is bestemd voor:

 • extra lessen Engels;
 • extra Engelse leermiddelen (naast de reguliere schoolboeken);
 • buitenlandse excursies in ieder leerjaar;
 • theaterbezoek;
 • gastlessen en workshops door native speakers;
 • een uitwisseling met een school in het buitenland.