Haalt mijn kind met deze aanpak de kerndoelen voor de brugklas?

De kerndoelen voor de brugklas zijn een aantal streefdoelen, vastgesteld door het Nederlands ministerie van Onderwijs. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat leerlingen opdoen. Scholen mogen zelf bepalen met welk onderwijsaanbod zij willen toewerken naar de kerndoelen. Meer hierover vindt u op de website van de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Kerndoelen in de complexe opdrachten

Voor het onderwijsaanbod in de vwo-brugklas hebben wij gekozen voor een combinatie van vakoverstijgend projectonderwijs (de complexe opdrachten) en aparte lestijd voor de kernvakken. De docenten die het programma ontwikkelden, hebben de kerndoelen er impliciet in verwerkt. Zo weten we zeker dat iedere leerling de leerstof krijgt, die hij aan het eind van de brugklas (en van de onderbouw) zich eigen moet hebben gemaakt.

Verschillen tussen leerlingen

De manier waarop leerlingen zich de leerstof eigen maken, kan verschillen, juist in de maatwerkaanpak van ons vwo-onderwijs. De complexe opdrachten spelen bewust in op verschillen tussen leerlingen in interesse, in voorkennis en niveau. Het basisniveau is dus gewaarborgd met de kerndoelen als uitgangspunt. Tegelijk kan ieder kind zich binnen de complexe opdrachten volop ontwikkelen. Dat is met recht uitdagend onderwijs, zonder beperkende eindstreep.

Kerndoelen

Om de kerndoelen te behalen, hebben scholen bijvoorbeeld keuzevrijheid in:

  • Clustering van de kerndoelen in: vakken, vakoverstijgende activiteiten (bijvoorbeeld projecten), leergebieden of anders.
  • Concrete uitwerking van de kerndoelen per schoolsoort.
  • Aantallen uren voor de verschillende onderdelen van het curriculum (vakken, leergebieden en andere eenheden); er is dus geen voorgeschreven tabel of adviestabel en er zijn geen beschermde lesuren.
  • Afspraken over indeling en besteding van de onderwijstijd (bijvoorbeeld keuzewerktijd).

Aantal weken waarover de onderwijstijd verdeeld wordt.

De uitgangspunten van ons vwo-onderwijs zijn:

  • werken met complexe opdrachten voor betekenisvol leren (realistisch);
  • vakoverstijgend werken;
  • leerlingen leren hun eigen leerproces te organiseren en te evalueren;
  • leerlingen volgen een doorlopende leerlijn academische vaardigheden;
  • leerlingen werken actief aan het verbeteren van hun vaardigheden en leren hun persoonlijke kwaliteiten optimaal in te zetten;
  • werken volgens het volledig leerproces.

Is deze vorm van vwo-onderwijs nieuw?