Schoolboeken

Op Het Schoter zijn de schoolboeken in bruikleen; de schoolboeken zijn gratis maar blijven eigendom van de school. Wij werken samen met het bedrijf De Ruiter & Fanoy, dat de organisatie bij de uitgifte en inname van schoolboeken afhandelt. Bij de inschrijving bij onze school, ontvangt u alle benodigde informatie voor het bestellen van de juiste boeken. Voor meer informatie over schoolboeken mailt u met onze boekencoördinator

Uw zoon of dochter heeft ook nodig: 
 • een agenda;
 • een etui met pennen, een potlood, een puntenslijper, een gum, een schaar en een plakstift;
 • een usb-stick;
 • een geodriehoek; 
 • een passer; 
 • een rekenmachine (kunt u via De Ruiter & Fanoy bestellen).  
Deze leermiddelen kunt u ook bij De Ruiter & Fanoy bestellen. Ergens anders aanschaffen kan natuurlijk ook.  

Reglement schoolboeken

 • De school verzorgt de boekenpakketten.
 • De boeken (examenbundels, leer- en werkboeken) blijven eigendom van de school.
 • Uw zoon of dochter kan het boekenpakket gebruiken tegen inlevering van een ondertekende bruikleenovereenkomst 
 • Uw kind zorgt ervoor dat de boeken gekaft worden.
 • Schrijven in een werkboek (examenbundel) is niet altijd toegestaan en kan dus per vak verschillen.
 • Het boekenpakket wordt bij u thuisbezorgd. Bij uw afwezigheid blijft het pakket nog drie weken bewaard op het postkantoor.
 • Klachten over het pakket (beschadigingen, manco’s e.d.) meldt u binnen veertien dagen na ontvangst aan de boekenleverancier.
  Daarvoor gebruikt u de ‘alles oké kaart’ die bij het pakket is ingesloten. Op deze kaart vindt u gegevens waar u melding kunt maken van
  eventuele beschadigingen/manco’s
 • Aan het einde van het schooljaar levert u boekenpakket weer in. De boekenleverancier controleert het pakket op schade en de hoogte ervan.
 • Wanneer er schade is geconstateerd, ontvangt u het pakket voor het volgende schooljaar pas nadat de kosten van de schade betaald zijn. 

LET OP:

Achter ‘alle zelf aan te schaffen leermiddelen’ (woordenboeken, rekenmachines, atlassen) staat een vinkje bij ‘school betaalt’. Dit is niet terecht! Dit vinkje hoort te staan bij ‘verplicht’

Bruikleenovereenkomst

De bruikleenovereenkomst is hier te downloaden.

Boekenspreekuur

De boekenspreekuren van 2015 zijn allemaal geweest.
Bij niet melden van beschadiging of ontbrekende boeken in één van deze spreekuren of na 01-09-2015 worden de eventuele kosten doorberekend aan de leerling.

mavo / havo
havo / vwo

Verlof aanvragen

Alle leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) zijn wettelijk verplicht de school bezoeken waarbij zij staan ingeschreven. Verzuim is alleen toegestaan bij ziekte van het kind of doktersbezoek. 
In bijzondere gevallen kunt u extra verlof aanvragen. U gebruikt daarvoor dit formulier. Hierna volgt een overzicht met de redenen en voorwaarden. 

R

Religieuze feestdagen

De leerling kan verlof krijgen wanneer hij/zij onder schooltijd plichten moet vervullen voor zijn/haar religie of levensovertuiging. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • ​u de schoolleiding ten minste twee dagen van te voren informeert over de afwezigheid;
 • per religieuze feestdag wordt in principe één vrije dag verstrekt;
 • voor de viering van een religieus feest in het thuisland wordt alleen voor de feestdag zelf een vrije dag toegekend.
R

Extra vakantie

Vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk, behalve wanneer een leerling in geen enkele schoolvakantie twee weken op gezinsvakantie kan vanwege de 'specifieke aard van het beroep' van een van de ouders.  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • ​extra vakantie kan slechts 1x per jaar worden aangevraagd;
 • de verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar;
 • de aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren in bezit zijn van de schoolleiding. Dit in verband met een eventuele bezwaarperiode;
 • de verlofperiode is wettelijk bepaald op maximaal tien schooldagen;
 • de schoolleiding kan verzoeken om extra informatie, zoals het kunnen aantonen van afwijzing van vakantieaanvragen;
 • een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van extra verlof.
R

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om 'buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties'. Voor deze omstandigheden kunnen ouders verlof aanvragen. Te denken valt aan verhuizing, bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten of overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten.

Voor het toekennen van verlof bij gewichtige omstandigheden gelden de volgende voorwaarden:

 • de aanvraag voor extra verlof moet, als dat kan, ten minste acht weken van tevoren, maar in elk geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Dit in verband met een eventuele bezwaarperiode;
 • de directeur van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode tot en met tien schooldagen;
 • extra verlof langer dan 10 schooldagen, moet aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.

Procedure

In alle gevallen moet extra verlof vooraf aangevraagd worden bij de schoolleiding. Een formulier kunt u hier downloaden, geheel naar waarheid invullen en, compleet met relevante aanvullende stukken inleveren bij de coordinator inleveren. In de bijgevoegde procedure leest u meer over de voorwaarden voor aanvragen en toewijzen van extra verlof.

 

Bezwaar maken

Als de schoolleiding uw aanvraag voor verlof afwijst, kunt u een bezwaarschrift opstellen en indienen om aan te geven dat u bezwaar maakt tegen dat besluit. Hierin vermeldt u ten minste:

 • uw naam en adres;
 • datum;
 • omschrijving van het genomen besluit;
 • argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Gelijktijdig met het bezwaar kunt u een aanvraag voor een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

 

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer geen toestemming is verleend voor extra verlof en de kinderen desondanks toch afwezig zijn, is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en eventueel een proces-verbaal op te maken.