VANUIT DE SCHOOLLEIDING

De eindexamens zitten erop en ook het einde van het schooljaar voor alle andere leerlingen nadert met rasse schreden. Een spannende tijd. Voor de examenleerlingen omdat ze in spanning de uitslag van hun eindexamen afwachten, voor alle andere leerlingen omdat de ze soms ‘nog een tandje bij moeten zetten’ om over te gaan en voor ons omdat we aan de ene kant met de afronding van het schooljaar 2015 – 2016 bezig zijn en aan de andere kant ook al begonnen zijn met het opstarten van het schooljaar 2016 – 2017. Arjan van Waveren informeert u hier verderop in deze nieuwsbrief ook over.

Half mei kregen we van de Inspectie het definitieve inspectierapport van het inspectiebezoek in februari 2016. Wellicht dat u daar via uw zoon of dochter al iets over gehoord had. We zijn oprecht trots op de feedback die we kregen van de Inspecteurs maar beseffen ook terdege dat er nog voldoende te verbeteren blijft. Net als onze leerlingen blijven ook wij ons ontwikkelen en proberen we ieder jaar opnieuw nóg beter onderwijs aan onze leerlingen te bieden. Behalve door de Inspectie zijn we het afgelopen schooljaar ook bezocht door de visitatiecommissie tweetalig vwo. En…. we zijn opnieuw gecertificeerd tot en met het schooljaar 2020 – 2021. We kunnen er dus weer even tegenaan. Zowel het rapport van de Inspectie als het rapport van de visitatiecommissie tweetalig vwo kunt u binnenkort volledig nalezen op onze website. Ik wil u een aantal opbrengsten en citaten echter niet onthouden.

Uit het inspectierapport van 4 april 2016:

  • Bladzijde 8: de school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. We kregen hier de score 4. Dit is de hoogst haalbare score.
  • Bladzijde 9: “in lijn met het onderwijskundig concept zijn vooral de leerlingen actief en hebben de leraren, na een korte klassikale instructie, een begeleidende rol.
  • Bladzijde 11: de school is ambitieus en heeft in het beleid het accent gelegd op de ontwikkeling van voldoende naar uitstekend onderwijs. Er zijn daartoe concrete opbrengstdoelen geformuleerd. De school heeft schoolbreed een onderwijskundig concept ingevoerd dat als basis dient voor het behalen van de doelen.

Opmerking inspecteur tijdens mondelinge terugkoppeling: “de school zou eens na kunnen gaan denken over een excellente havo-afdeling”.
Uit de mondelinge terugkoppeling van de visitatiecommissie tweetalig vwo: “we hebben werkelijk ‘pareltjes’ van lessen gezien”.
Misschien wel het mooiste “bewijs” van onze schoolontwikkeling ten aanzien van onder andere activerende didactiek is de opmerking van een leerling uit 5 vwo: “Meneer Van Gessel, het gaat niet goed met onze school”. Op mijn vraag waaruit dat blijkt, antwoordde de leerling het volgende: “het lijkt erop dat wij (de leerlingen) steeds harder moeten werken en dat de docenten steeds minder doen”. Mooi om te horen dat de leerlingen nu ook echt merken dat ze actiever in de les aan het werk zijn! Uiteraard zal Het Schoter de ingezette koers het komende jaar / de komende jaren verder uitwerken en verfijnen. Want veel gaat goed, maar veel kan ook nog beter.

Namens de schoolleiding,

Arnold van Gessel
rector

sl