Voor ouders

Beleid ligt ten grondslag aan cognitieve en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen voor een optimale voorbereiding op deelname aan een internationale samenleving.

Kwaliteitszorg

Het Schoter maakt, samen met 23 andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen,  onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. De opzet van Dunamare is gericht op de verbetering van leerprestaties en vorming van leerlingen omdat samenwerking leidt tot financiële voordelen,  gezamenlijke investeringen, ondersteuning vàn en uitwisseling (van kennis en ervaring) tussen medewerkers, gezamenlijke aanpak van kansen en problemen.

Kwaliteit

Om scholen in Nederland met elkaar te kunnen vergelijken, is er 'Vensters voor Verantwoording'. De vraag: "Hoe doet Het Schoter het ten opzichte van andere scholen in de buurt", wordt helaas niet beantwoord. Het Schoter publiceert alleen de eigen resultaten. Hier vindt u statistische informatie over:

 • slagingspercentages;
 • in- en doorstroomgegevens;
 • het zorgplan;
 • het schoolplan;
 • de bedrijfsvoering.

Kwaliteit bewaken binnen de school is een taak van de schoolleiding, de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

Kosten en ondersteuning

Op deze pagina leest u alles over de hoogte en de uitleg van de schoolkosten. Alle schoolkosten zijn in beginsel vrijwillig.

Overzicht kosten voor ouders

  Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6
Schoolkosten (1) 180 180 180 180 180 180
Werkweek  (2) * 125 - * * * -
Variabele kosten - - - - - -
Laptop  (3) ** - - - - - -
Ouderraad (4) 15 15 15 15 15 15
Sportklas  *** 100 125 125 - - -
Theaterklas *** 110 110 110 - - -
Kunstklas *** 80 80 80 80 80 80
Tweetalig onderwijs  *** 410 410 **** **** ***** *****

 

Uitgebreide toelichting kostenschema

Missie van Het Schoter

Het Schoter is een openbare school waar ieder kind ongeacht godsdienst, levensbeschouwing en/of sociaal-culturele achtergrond welkom is. In de visie van Het Schoter staat de lerende leerling centraal en wij zien het als onze missie om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten leren en om ze voor te bereiden op een actieve rol in een steeds internationaler wordende samenleving. Het Schoter biedt brede vorming op cognitief, sociaal, cultureel en sportief gebied. Het Schoter is een lerende organisatie die zich niet alleen richt op kennisoverdracht, maar ook nadrukkelijk aandacht heeft voor het aanleren van vaardigheden en een brede oriëntatie op de wereld om ons heen.

Verlof aanvragen

Alle leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) zijn wettelijk verplicht de school bezoeken waarbij zij staan ingeschreven. Verzuim is alleen toegestaan bij ziekte van het kind of doktersbezoek. 
In bijzondere gevallen kunt u extra verlof aanvragen. U gebruikt daarvoor dit formulier. Hierna volgt een overzicht met de redenen en voorwaarden. 

R

Religieuze feestdagen

De leerling kan verlof krijgen wanneer hij/zij onder schooltijd plichten moet vervullen voor zijn/haar religie of levensovertuiging. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • ​u de schoolleiding ten minste twee dagen van te voren informeert over de afwezigheid;
 • per religieuze feestdag wordt in principe één vrije dag verstrekt;
 • voor de viering van een religieus feest in het thuisland wordt alleen voor de feestdag zelf een vrije dag toegekend.
R

Extra vakantie

Vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk, behalve wanneer een leerling in geen enkele schoolvakantie twee weken op gezinsvakantie kan vanwege de 'specifieke aard van het beroep' van een van de ouders.  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • ​extra vakantie kan slechts 1x per jaar worden aangevraagd;
 • de verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar;
 • de aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren in bezit zijn van de schoolleiding. Dit in verband met een eventuele bezwaarperiode;
 • de verlofperiode is wettelijk bepaald op maximaal tien schooldagen;
 • de schoolleiding kan verzoeken om extra informatie, zoals het kunnen aantonen van afwijzing van vakantieaanvragen;
 • een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van extra verlof.
R

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om 'buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties'. Voor deze omstandigheden kunnen ouders verlof aanvragen. Te denken valt aan verhuizing, bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten of overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten.

Voor het toekennen van verlof bij gewichtige omstandigheden gelden de volgende voorwaarden:

 • de aanvraag voor extra verlof moet, als dat kan, ten minste acht weken van tevoren, maar in elk geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Dit in verband met een eventuele bezwaarperiode;
 • de directeur van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode tot en met tien schooldagen;
 • extra verlof langer dan 10 schooldagen, moet aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.

Procedure

In alle gevallen moet extra verlof vooraf aangevraagd worden bij de schoolleiding. Een formulier kunt u hier downloaden, geheel naar waarheid invullen en, compleet met relevante aanvullende stukken inleveren bij de coordinator inleveren. In de bijgevoegde procedure leest u meer over de voorwaarden voor aanvragen en toewijzen van extra verlof.

 

Bezwaar maken

Als de schoolleiding uw aanvraag voor verlof afwijst, kunt u een bezwaarschrift opstellen en indienen om aan te geven dat u bezwaar maakt tegen dat besluit. Hierin vermeldt u ten minste:

 • uw naam en adres;
 • datum;
 • omschrijving van het genomen besluit;
 • argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Gelijktijdig met het bezwaar kunt u een aanvraag voor een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

 

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer geen toestemming is verleend voor extra verlof en de kinderen desondanks toch afwezig zijn, is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en eventueel een proces-verbaal op te maken.

Schoolboeken

Op Het Schoter zijn de schoolboeken in bruikleen; de schoolboeken zijn gratis maar blijven eigendom van de school. Wij werken samen met het bedrijf van Dijk, dat de organisatie bij de uitgifte en inname van schoolboeken afhandelt. Voor meer informatie over schoolboeken mailt u met onze boekencoördinator

Uw zoon of dochter heeft ook nodig: 
 • een agenda;
 • een etui met pennen, een potlood, een puntenslijper, een gum, een schaar en een plakstift;
 • een usb-stick;
 • een geodriehoek; 
 • een passer; 
 • een rekenmachine (kunt u via van Dijkbestellen).  
Deze leermiddelen kunt u ook bij van Dijk bestellen. Ergens anders aanschaffen kan natuurlijk ook. 

12 juli boeken inleveren:

Op dinsdag 12 juli  dienen de boeken ingeleverd te worden in de gymzaal volgens onderstaand schema:

Klas 1TVA,1VA,1HA-O , 1HB, 1HC, 1HD, 1MA-O, 1MB-O, 1MC, 1MD; 9.00-10:00

Klas 2TVA,2VA, 2VB,2HA, 2HB,2HC, 2MA,2MB, 2MC; 10.00-11:15

Klas 3TVA, 3VA, 3HA, 3HB, 3MA, 3MB; 11:15-12:30

Klas 4VA, 4HA, 4HB, 4HC, 4MA, 4MB, 4MC; 12:30-13:45

Klas 5Va, 5Vb,5HA, 5HB, 5Hc, 5HD; 13:45-14:30

Klas 6VA, 6VB; 14:30-14:45

Mocht je onverhoopt deze dag niet aanwezig kunnen zijn op school, vraag dan of iemand anders je boeken wil inleveren.
Voor de boeken die niet ingeleverd worden, ontvang je een factuur.

reglement schoolboeken

 • De school verzorgt de boekenpakketten.
 • De boeken (examenbundels, leer- en werkboeken) blijven eigendom van de school.
 • Uw zoon of dochter kan het boekenpakket gebruiken tegen inlevering van een ondertekende bruikleenovereenkomst 
 • Uw kind zorgt ervoor dat de boeken gekaft worden.
 • Schrijven in een werkboek (examenbundel) is niet altijd toegestaan en kan dus per vak verschillen.
 • Het boekenpakket wordt bij u thuisbezorgd. Bij uw afwezigheid blijft het pakket nog drie weken bewaard op het postkantoor.
 • Klachten over het pakket (beschadigingen, manco’s e.d.) meldt u binnen veertien dagen na ontvangst aan de boekenleverancier.
  Daarvoor gebruikt u de ‘alles oké kaart’ die bij het pakket is ingesloten. Op deze kaart vindt u gegevens waar u melding kunt maken van
  eventuele beschadigingen/manco’s
 • Aan het einde van het schooljaar levert u boekenpakket weer in. De boekenleverancier controleert het pakket op schade en de hoogte ervan.
 • Wanneer er schade is geconstateerd, ontvangt u het pakket voor het volgende schooljaar pas nadat de kosten van de schade betaald zijn. 

let op:

Achter ‘alle zelf aan te schaffen leermiddelen’ (woordenboeken, rekenmachines, atlassen) staat een vinkje bij ‘school betaalt’. Dit is niet terecht! Dit vinkje hoort te staan bij ‘verplicht’

Bruikleenovereenkomst

De bruikleenovereenkomst is hier te downloaden.

Boekenspreekuur

Het boekenspreekuur van 2016 is op 13-09-2016 van 15:30 tot 16:30 in 004. Als je voor 30 -09-2016 niet hebt gemeld dat je beschadigde of ontbrekende boeken hebt kunnen eventuele kosten aan je worden doorberekend.

mavo / havo
havo / vwo