Zoals elke school heeft ook Het Schoter een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een overlegorgaan met drie geledingen: leerlingen, ouders en personeel. De MR levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie en het onderwijs. De leden van de MR hebben inspraak over de gang van zaken op school. Op sommige beleidspunten hebben een of meer van de secties instemmings- of adviesrecht. De oudergeleding van de MR mag voor een aantal zaken gebruik maken van haar recht wel of geen instemming te geven. Daaronder zijn: de inhoud van de Schoolgids, de financiële ouderbijdragen, regelingen voor dyslectische leerlingen, vaststelling van de onderwijstijd, het examenreglement en het overgangsreglement. De schoolleiding zit niet in de MR maar een of meer leden ervan zijn wel bij alle vergaderingen aanwezig. De MR overlegt met de schoolleiding over het vast te stellen beleid en onderwerpen die de school raken. De onderwerpen die aan de MR moeten worden voorgelegd en de bijbehorende bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De schoolleiding voorziet de raad van alle informatie die zij voor het uitoefenen van haar taak nodig heeft.

De MR op Het Schoter bestaat uit 12 leden:
• 6 personeelsleden (5 docenten en 1 collega van het onderwijsondersteunend personeel);
• 3 leerlingen;
• 3 ouders.

Op dit moment zitten de volgende ouders in de MR: Monique de Wit (zij is tevens voorzitter van de MR), Louise Woelinga en Fons Alkemade (tevens secretaris van de MR). Foto’s en namen van alle MR-leden zijn te vinden op de website van de school. Klik daarvoor rechtsboven op ‘organisatie’.
Het Schoter maakt onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. Voor beleidszaken die meer scholen betreffen, is er de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Bent u nieuwsgierig en wilt u graag meer weten over de MR en de onderwerpen die wij bespreken of een reactie geven, dan kunt u contact opnemen via mr@schoter.nl. Natuurlijk bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen! Ook hiervoor kunt u ons bereiken via ons mailadres. De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende data (onder voorbehoud): 12 januari, 16 februari, 5 maart en 24 mei.

De Oudergeleding van de MR